986 Reputation

2 today
14 yesterday
30 Aug 14
65 Aug 13
15 Aug 10
10 Aug 9
20 Aug 8
22 Aug 7
24 Aug 6
12 Aug 5
32 Aug 2
2 Aug 1
2 Jul 17
2 Jul 15
2 Jul 14
25 Jul 13
6 Jul 12
40 Jul 8
10 Jun 26
22 Jun 24
-5 May 25
5 Apr 24
5 Apr 5
5 Mar 11
26 Mar 7
10 Mar 2
15 Feb 28
0 Feb 26
40 Feb 25
60 Feb 24